Annons:
Etiketterallmäntartikel
Läst 12580 ggr
gulzebra
2008-11-30, 07:42

Hamstrar i lagboken

Det kan ibland vara svårt att kolla igenom L80, både att hitta de författningar som gäller just hamstrar och att överhuvudtaget förstå språket och vad författningarna innebär. Därför kommer här de författningar i L80 som gäller just hamstrar, med en liten förklaring på vad varje författning betyder ”på svenska”. Mina kommentarer är skrivna inom parentes och med kursiv stil under varje författning.

1 kap. Inledning**

** Dessa föreskrifter innehåller villkor för hållande, uppfödning, förmedling och försäljning av ryggradsdjur som används eller ska användas som sällskaps-, hobby- eller foderdjur.
[…]

(Innebär helt enkelt att L80 inte bara gäller zooaffärer, grossister osv utan även uppfödare, ägare osv)

Grundläggande bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas finns i djurskyddslagen (1988:534) och djurskyddsförordningen (1988:539).
[…]
Bestämmelser om transport av djur finns i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:10) om transport av levande djur.

(Med andra ord, det är inte bara L80 som ska följas utan även dessa. Länkar till de finns i slutet på artikeln) Om det är nödvändigt får djur som står under behandling av sjukdom eller skada hållas på annat sätt än vad som anges i dessa föreskrifter.

(Det innebär kort och gott att man inte måste följa L80 om man behöver göra annorlunda när hamstern är sjuk eller skadad - om hamstern tex har skadat benet och måste hållas lugn för att benet ska läka så är det alltså tillåtet att tex ha en mindre bur)

4 kap. Gemensamma bestämmelser för hållande av olika djurarter**Allmänt

** De djur som konstant visar eller vid upprepade tillfällen har visat aggressivitet, jaktbeteenden eller  andra hotbeteenden mot andra djur får inte hållas tillsammans med dessa på ett sätt som kan medföra att de skadar eller stressar dem eller själva skadas eller blir stressade.

(Guldhamstrar får inte bo ihop, dvärghamstrar som bråkar får inte bo ihop. De får inte bo med andra arter som kan skada eller stressa de eller som de själva kan skada eller stressa de andra djuren)

Avel**

** De djur som nedärver missbildningar, eller andra egenskaper som medför lidande för avkomman eller negativt påverkar avkommans naturliga funktioner, får inte användas i avel.

(Roan+roan, vitmagat+vitmagat, roan+vitmagat får inte paras. Andra hamstrar med gener som gör att ungarna blir missbildade får inte paras, man får tex inte para hamstrar som nedärver bettfel osv)

Konstruktion av förvaringsutrymmen

Ett förvaringsutrymme ska vara utformat så att tillsyn kan ske utan svårighet.

(Det får inte vara svårt att komma åt buren och hamstern, utan du ska lätt kunna titta till hamstern utan att en massa saker står i vägen för buren tex)

Ett förvaringsutrymme ska vara rymningssäkert. Mellanrum i galler, nät och andra anordningar ska vara konstruerade och anpassade till djuren så att de inte kan tränga sig ut eller fastna. Material och infästningar i galler, nät och andra anordningar ska vara anpassade till förvaringsutrymmets storlek och till djurens storlek, styrka och eventuella gnagbenägenhet.

(En hamster får alltså inte kunna rymma. Har hamstern rymt ur buren så har du inte följt L80)

Om förvaringsutrymmen är placerade intill varandra ska de vara konstruerade och uppställda så att djuren inte kan nå och skada varandra.

(Hamstrarna får alltså inte kunna tex bita varandra genom gallret. Jag mailade Jordbruksverket och fick till svar att det även gäller vid stress - om en hamster blir stressad av en "granne" så måste du alltså flytta på någon av de så att hamstern inte blir stressad mer)

Golv, väggar, tak och inredningar i förvaringsutrymmen ska vara av lämpligt material och utformade så att de lätt kan rengöras och desinficeras. Golv ska vara anpassade till djurslaget och utformade så att bortförsel av spillning kan ske utan svårighet.

(Det säger nog sig självt att en Bur av vanligt ritpapper inte är så bra till hamstrar, och därför inte är tillåtet :) Buren ska alltså vara gjord av bra material, samma sak med leksaker, matskålar och annan inredning. Allt ska kunna rengöras enkelt och allt ska kunna desinficeras. Det ska inte vara svårt att ta bort bajs från botten)

Elektriska installationer i förvaringsutrymmen ska vara försedda med skydd eller placerade så att de är oåtkomliga för djuren. Även fönster ska vara försedda med skydd om det är nödvändigt för att djuren inte ska skada sig. Föremål och ämnen som kan skada djuren får inte vara placerade eller förvaras så att de är åtkomliga för djuren.

(Om du har exempelvis en lampa bredvid buren måste du se till så att sladden inte sticker in i buren eller hamstern kan nå sladden. Om du har något av el i buren får hamstern inte komma åt det alls, eller så ska det finnas skydd för den._
Om din hamster kan skadas av ett fönster vid buren måste du ordna skydd till fönstret.
Hamstern får inte ha några saker eller ämnen som kan skada den i buren och den får inte komma åt något sånt)_

Om flera djur hålls i hyllsystem ska dessa vara utformade så att spillning och dylikt avfall inte kan förorena lägre belägna utrymmen.

(Om du har hamstrarna över/under varandra får de övre inte kunna kasta bajs och annat smuts till de undre)

Utrymmen

10§ Ett förvaringsutrymme ska vara tillräckligt stort för att möjliggöra de rörelser och motion som varje djur behöver.

(Hamstern ska helt enkelt ha en tillräckligt stor Bur. Den ska få plats så att den kan springa, leka, gräva osv i buren)

Bottenmaterial

11§ Ett förvaringsutrymme ska vara försett med Bottenmaterial och bomaterial om det behövs för att tillgodose djurens behov. Bottenmaterial och bomaterial ska då finnas i en för djurarten och djurens ålder tillräcklig mängd och vara i god kvalitet samt i övrigt beskaffat så att djuren inte kan skadas av gifter, mögel eller damm.

(Hamstrar måste ha bomaterial, tex toapapper. De måste även ha Bottenmaterial i buren, som tex Toa-Lätt. Bottenmaterialet får inte vara giftigt, mögligt eller dammigt)

Inredning

12§ Ett förvaringsutrymme ska innehålla inredningsmaterial, som ger de klättermöjligheter, grävmöjligheter, viloplatser, och gömställen samt bad-, sim-, och dykmöjligheter, som varje djurart behöver för att kunna utöva sitt naturliga beteende.

(Hamstern ska alltså ha leksaker som den tex kan klättra på, den ska ha gömställen och viloplatser som tex hus, och den ska kunna gräva. Bad-, sim-, och dykmöjligheterna gäller inte för hamstrar eftersom det inte ingår i deras naturliga beteende)

13§ Utfodrings- och vattningssystem ska vara utformade, dimensionerade och placerade så att de medger ett för varje djur lugnt och naturligt intag av Foder och vatten.

(Maten och vattnet ska ges på ett bra sätt - hamstern ska komma åt att kunna äta och dricka i lugn och ro helt enkelt)

Klimat

14§ Djur ska hållas i ett klimat som är anpassat efter varje djurs behov och till djurhållningsformen.
_
(Hamstrar ska helt enkelt inte bo utomhus mitt i vintern)_

15§ Djur får endast tillfälligtvis utsättas för luftföroreningar som överstiger följande värden:
Ammoniak 10 ppm
Koldioxid 3000 ppm

(Ammoniak uppstår när buren är smutsig - håll buren ren. Låt inte hamstern bo i ett garage där en bil står på tomgång så slipper du nog komma upp i höga koldioxidvärden också ;))

16§ Luftens innehåll av organiskt damm ska hållas lågt.

(Jag mailade Jordbruksverket om det här - det finns inga exakta värden på hur hög dammnivå det får vara, "men den ska hållas lågt" står det i svaret. Hur som helst, se till att luften inte är för dammig. Är den det, skaffa luftrenare)

17§ Till- och frånluftsflöden i lokaler och förvaringsutrymmen för djur ska vara utformade så att de inte orsakar ett för djuren skadligt drag.

(Kort sagt, hamstrarna ska inte stå i drag från tex fönster, ventiler osv)

Belysning

19§ I ett förvaringsutrymme ska det finnas god tillgång till direkt dagsljus eller artificiell belysning, så att djuret eller djuren kan utföra normala aktiviteter och beteenden och så att tillsyn och vård kan ske utan svårigheter. Ljusintensiteten ska regleras så att den inte orsakar obehag eller skada. Ljuset ska anpassas så att dygnet delas upp i dag och natt på ett sätt som motsvarar djurets eller djurens naturliga dygnsrytm.

(Det ska dels finnas ljus så att du kan hålla på med hamstern och ändå kunna se ordentligt - du måste ju kunna se tex ohyra. Även hamstern ska ha tillgång till ljus, men det får inte bli så pass att den är ständigt bländad, blir överhettad eller får andra problem av det. Den ska ha tillgång till en dygnsrytm - ljust på dagen, mörkt på natten)

Buller

20§ Djur får inte utsättas för buller av sådan nivå och frekvens att det påverkar djurens hälsa menligt. De får endast tillfälligtvis utsättas för buller överstigande 65 dBA.
_
(Du får helt enkelt inte utsätta hamstern för så pass höga ljud att de far illa. De får överhuvudtaget inte utsättas för ljud över 65 dBA annat än vid enstaka tillfällen)_

Tillsyn och skötsel

21§ Tillsynen ska ske på ett för djuren betryggande sätt och normalt minst en gång dagligen.

(Du ska vara lugn och behärskad när du ser till hamstern - inte skrämma den, stressa den osv. Du ska titta till den varje dag)

22§ Rengöring av ett förvaringsutrymme och byte av Bottenmaterial, strömedel och bomaterial ska ske med sådana intervall att en god hygien upprätthålls.

(Du ska hålla buren ren)

23§ Om flera djur hålls tillsammans ska djur som dött avlägsnas samma dag.

(Kort sagt, har din ena dvärghamster dött så får den inte ligga kvar i buren med sin kompis till dagen efter)

24§ Automatiska utfodrings- och vattningssystem ska kontrolleras med sådana intervall att funktionen och renheten kan upprätthållas.

(Om du har någon form av automatisk fodring eller vattning av din hamster ska du kontrollera så att det fungerar och är rent ofta. Jag vet inte om en vattenflaska räknas som automatisk men kolla så att vattnet kommer ur varje dag i alla fall)

Foder

25§ Djur ska ha fri tillgång till rent dricksvatten om inte annat anges i 7 och 8 kap.

(Hamstrar ska ha rent vatten hela tiden)

26§ Djur ska ha daglig tillgång till Foder om inte annat anges i 9-13 kap. Foder ska vara av lämplig struktur, av god hygienisk kvalitet och tillgodose varje djurs näringsbehov.

(Hamstrar ska ha fri tillgång till mat. Att det ska vara av lämplig struktur innebär att det helt enkelt ska vara mat som passar för hamstern, se andra artiklar här på HiF om det. Maten ska vara av god hygienisk kvalitet vilket innebär att den ska vara "ren", med andra ord fri från ohyra, mögel och annat. Maten ska dessutom vara bra för hamstern - den ska kunna få i sig allt den behöver)

8 kap. Särskilda bestämmelser för hållande av kaniner och gnagare**

Allmänt om hållande av kaniner och gnagare

** Gnagare, utom guldhamstrar, ska hållas i par, av samma eller motsatt kön, eller i grupp. Detta gäller inte om det finns särskilda skäl.
Tidpunkten för, och tillvägagångssättet vid, sammanförandet av djur till par eller grupp ska väljas med hänsyn till djurets art, ålder och kön samt andra omständigheter, så att risken för osämja minimeras.

(Guldhamstrar får inte bo ihop, dvärghamstrar ska bo ihop men kan hållas ensamma om de inte går att ha ihop. När de sätts ihop till en flock ska det göras på ett bra sätt för att minska risken att de börjar bråka)

Guldhamstrar ska hållas ensamma från det att de börjar visa aggressivitet mot varandra. Guldhamstrar som tillhör samma kull får efter avvänjning fortsättningsvis hållas tillsammans till och med 8 veckors ålder.

(Guldhamstrar får inte bo med andra guldhamstrar. När en kull är 8 veckor gamla måste de bo själva)

Kaniner och gnagare ska ha tillgång till gnagmaterial.

(Hamstern ska ha något att gnaga på)

Ungar av kanin och gnagare ska hållas tillsammans med modern, eller en likvärdig ersättare för henne, så länge de behöver hennes mjölk och omvårdnad.
_
(Hamsterungar får inte flytta från sin mamma för tidigt. I allmänna råden står det att hamstrar ska bo med mamman i minst 3 veckor)_

Konstruktion av förvaringsutrymmen

Golv av halt material ska vara försett med halkskydd.

(Är golvet i din Bur halt ska det finnas halkskydd. Jag antar här att bottenmaterialet kan räknas in där för hamstrar som halkar har jag då aldrig sett…)

Kaniner och gnagare får inte hållas på nätgolv. […]

(Det säger sig självt - använd en heltäckande botten)

Utrymmen

Kaniner och gnagare ska minst ha de utrymmen som framgår av bilagorna 1:3 respektive 1:4.

(Du måste helt enkelt följa burmåtten. Se längre ner i artikeln)

Bottenmaterial

10§ Burbotten i andra burar än betesburar ska vara täckt med ett för djuren anpassat strömedel.

(Du måste ha Bottenmaterial i buren, tex Toa-Lätt)11§ Kaniner och gnagare ska hållas i en för sysselsättning berikad miljö.

(I allmänna råden står det: "En för sysselsättning berikad miljö bör innehålla material och anordningar att klättra på, hoppa upp på eller krypa under eller foderanordningar som stimulerar födosöksbeteende. Grävande djur bör ha grävmöjligheter och hamstrande djur möjligheter att samla foderförråd."_
Innebörden är helt enkelt att hamstern ska ha saker att göra i buren, den ska inte bara kunna äta, sova och springa i ett Hjul dygnet runt. Sätt in saker att klättra på, sätt in gömställen, sätt in rör, sätt in saker att gnaga på, sätt in en grävlåda om du inte har ett djupt lager med strö osv. Du kan ta bort matskålen helt och sprida ut maten i ströet så hamstern får leta efter det, lägga maten i en toarulle med invikta kanter så hamstern får jobba för att få tag på maten osv, låt hamstern jobba lite för maten helt enkelt)_

13§ Guldhamstrar, dvärghamstrar, gerbiler, taggmöss, chinchillor och degusråttor ska ha en bolåda med tak eller bohåla med rent och torrt bomaterial.
[…]
Om flera djur hålls tillsammans ska det finnas bolådor eller bohålor i sådan omfattning att de kan utnyttjas av alla djur samtidigt utan att konkurrens eller aggressivitet uppstår.

(Hamstern måste ha antingen hus eller bohåla, och om flera hamstrar bor ihop ska det finnas så många så ingen behöver bråka om de)

14§ Kaniner, guldhamstrar, dvärghamstrar, gerbiler, brunråttor och möss ska ha bomaterial med långa strukturer så att det kan flätas samman.

(Hamstern ska helt enkelt ha bäddmaterial som tex toapapper eller rivet tidningspapper)

Klimat19§ Gnagare får inte hållas vid temperaturer som understiger 0°C. De ska alltid ha tillgång till en plats där de kan uppnå termisk komfort.

(Hamstern får inte bo för kallt - det måste vara varmare än 0°C, och de måste ha något ställe där det är behaglig värme)

Foder**

20§** Guldhamstrar, dvärghamstrar, gerbiler, brunråttor och möss ska ha fri tillgång till Foder.
[…]

_(Hamstern ska alltid ha mat i buren)
_

Saxat från bilaga 1:4 om burutrymme för guldhamstrar
Minsta tillåtna yta (m²): 0,12
Minsta yta per djur vid grupphållning (m²): 0,06
Minsta yta per avelshona vid grupphållning (m²): 0,15
Minsta mått på kortaste sidan (m): 0,25
Minsta höjd (m): 0,2

Vuxna guldhamstrar får inte hållas tillsammans. Måtten gäller minsta yta vid grupphållning av avvanda guldhamstrar i samma kull upp till 8 veckors ålder och för ensam avelshona med kull.

Saxat från bilaga 1:4 om burutrymme för dvärghamstrar

Minsta tillåtna yta (m²): 0,09
Minsta yta per djur vid grupphållning (m²): 0,045
Minsta yta per avelshona vid grupphållning (m²) 0,045
Minsta mått på kortaste sidan (m): 0,2
Minsta höjd (m): 0,2

Saxat från bilaga 1:4 om utrymme i bolåda för guldhamstrar

Minsta längd (cm): 15
Minsta bredd (cm): 15
Minsta höjd (cm): 10

Saxat från bilaga 1:4 om utrymme i bolåda för dvärghamstrar

Minsta längd (cm): 14
Minsta bredd (cm): 11
Minsta höjd (cm): 10

LänkarJordbruksverket: http://www.sjv.se/
L80: http://www.sjv.se/download/18.b1bed211329040f5080001872/DFS_2005-08.pdf
Djurskyddslagen: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880534.htm
Djurskyddsförordningen: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880539.htm
Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur: http://www.sjv.se/download/18.b1bed211329040f5080001835/DFS_2006-09.pdf

"Thinking outside the box is for smart people. The box is for you" DeviantArt | Instagram

  • Redigerat 2023-04-01, 21:58 av Cireea
Annons:
MickiRosa
2008-12-01, 02:33
#1

Superbra info!!=)

______________________________

medarbetare på Hamster.ifokus

www.Ulltussenshamstrar.com

Sara87
2008-12-02, 17:58
#2

Herrejesus vilken lista, orkar inte läsa nu, men mycket bra ämne för en artikel :)

elvissspringsteen1
2008-12-02, 18:28
#3

mkt bra info!!!

Bella-R
2008-12-02, 19:56
#4

Väldigt bra artikel!

_____________________________________
Mvh
Bella

Scientia est potentia -- "Kunskap är makt"
Per aspera ad astra -- "Genom svårigheter mot stjärnorna"
Tuam ipsam vive vitam, quia tuam ipsam oppetes mortem
-- "Lev ditt eget liv, för du ska dö din egen död"

novas-hamster
2008-12-03, 09:22
#5

jättebra…ett tilläggdock…under 10 grader c försätts hamstrar i dvala. dvs de kan gå i ide på ett sådant sätt att de kan uppfattas som döda.

kram noomie

Oriel
2008-12-31, 13:11
#6

Coolt :D Varför skriver de inte lagarna så att alla förstår istället?

-' Rebecca Johansson

 

Annons:
Xantippa
2008-12-31, 17:31
#7

bra artikel men lite lång lista kanske?

Imasy
2008-12-31, 17:58
#8

Ja, om folk förstog innehållet av lagarna så kanske fler skulle rätta sig efter dem? Tyst Flört

vekan
2008-12-31, 19:05
#9

Vad bra skrivet, tycker att det förenklade skulle stå i lagboken!! :D

gulzebra
2009-01-01, 02:45
#10

#7: Lång lista? Visst skulle den kunna göras kortare, men då försvinner ju hela syftet med att sammanfatta det som angår hamstrar i L80… O.o

"Thinking outside the box is for smart people. The box is for you" DeviantArt | Instagram

bblomquist
2009-03-05, 15:55
#11

Mycket bra fakta - det tog väldigt lång tid för mig att läsa igenom allt detta.. :S Men jag lärde mig lite granna iallafall :) Det e bra

Millie
2009-03-05, 18:21
#12

Bra artikel :)

Nusse123
2009-03-16, 22:18
#13

bra lista men jag orkade dock inte läsa själva lagskriften utan bara din förklaring av lagen… jag fattade ju ändå inte ett smack av lagskriften så vad är det för ide´att läsa den då?Tungan ute

Mvh Maja

Medarbetare på Djurannonser och Hamster

 

 

 

Annons:
Inlägget är låst för nya kommentarer
Upp till toppen
Annons: